دانشگاه آزاد اسلامی 60 درصد از هزینه‌ها را غیرشهریه‌ای تأمین کند

Home / دانشگاه آزاد اسلامی 60 درصد از هزینه‌ها را غیرشهریه‌ای تأمین کند

دانشگاه آزاد اسلامی 60 درصد از هزینه‌ها را غیرشهریه‌ای تأمین کند
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس گفت: دانشگاه آزاد اسلامی مثل بقیه دانشگاه‌های دنیا باید حداقل 60 درصد از هزینه‌های خود را از طریق غیرشهریه‌ای تأمین کند.

دانشگاه آزاد اسلامی 60 درصد از هزینه‌ها را غیرشهریه‌ای تأمین کند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس گفت: دانشگاه آزاد اسلامی مثل بقیه دانشگاه‌های دنیا باید حداقل 60 درصد از هزینه‌های خود را از طریق غیرشهریه‌ای تأمین کند.
دانشگاه آزاد اسلامی 60 درصد از هزینه‌ها را غیرشهریه‌ای تأمین کند