دانشگاه آزاد اسلامی 4 بر ۲ تیم هیئت کردستان را شکست داد

Home / دانشگاه آزاد اسلامی 4 بر ۲ تیم هیئت کردستان را شکست داد

دانشگاه آزاد اسلامی 4 بر ۲ تیم هیئت کردستان را شکست داد
در دور برگشت تنیس روی میز تیم باشگاه دانشگاه آزاد اسلامی توانست با نتیجه 4 بر ۲ بر تیم هیئت کردستان غلبه کند.

دانشگاه آزاد اسلامی 4 بر ۲ تیم هیئت کردستان را شکست داد

در دور برگشت تنیس روی میز تیم باشگاه دانشگاه آزاد اسلامی توانست با نتیجه 4 بر ۲ بر تیم هیئت کردستان غلبه کند.
دانشگاه آزاد اسلامی 4 بر ۲ تیم هیئت کردستان را شکست داد