دانشگاه آزاد اسلامی و آذرپینار تبریز صدرنشین شدند

Home / دانشگاه آزاد اسلامی و آذرپینار تبریز صدرنشین شدند

دانشگاه آزاد اسلامی و آذرپینار تبریز صدرنشین شدند
هفته سوم سوپر لیگ کاراته مردان  برگزار شد و تیم های دانشگاه آزاد اسلامی و آذرپینار تبریز در صدر گروه‌های اول و دوم قرار گرفتند.

دانشگاه آزاد اسلامی و آذرپینار تبریز صدرنشین شدند

هفته سوم سوپر لیگ کاراته مردان  برگزار شد و تیم های دانشگاه آزاد اسلامی و آذرپینار تبریز در صدر گروه‌های اول و دوم قرار گرفتند.
دانشگاه آزاد اسلامی و آذرپینار تبریز صدرنشین شدند