دانشگاه آزاد اسلامی عیار ورزش کشور را بالا برده است

Home / دانشگاه آزاد اسلامی عیار ورزش کشور را بالا برده است

دانشگاه آزاد اسلامی عیار ورزش کشور را بالا برده است
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان گفت: ورود دانشگاه آزاد اسلامی به لیگ‌های مختلف ورزشی و مسابقه‌های برون مرزی، عیار ورزش کشور
را بالا برده است.

دانشگاه آزاد اسلامی عیار ورزش کشور را بالا برده است

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان گفت: ورود دانشگاه آزاد اسلامی به لیگ‌های مختلف ورزشی و مسابقه‌های برون مرزی، عیار ورزش کشور
را بالا برده است.
دانشگاه آزاد اسلامی عیار ورزش کشور را بالا برده است