دانشگاه آزاد اسلامی اهر آماده همکاری با مراکز تولیدی و صنعتی است

Home / دانشگاه آزاد اسلامی اهر آماده همکاری با مراکز تولیدی و صنعتی است

دانشگاه آزاد اسلامی اهر آماده همکاری با مراکز تولیدی و صنعتی است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر از فعالیت 100 آزمایشگاه و کارگاه مجهز به فناوری‌های روز خبر داد و گفت: این واحد آماده همکاری با واحدهای تولیدی و صنعتی است.

دانشگاه آزاد اسلامی اهر آماده همکاری با مراکز تولیدی و صنعتی است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر از فعالیت 100 آزمایشگاه و کارگاه مجهز به فناوری‌های روز خبر داد و گفت: این واحد آماده همکاری با واحدهای تولیدی و صنعتی است.
دانشگاه آزاد اسلامی اهر آماده همکاری با مراکز تولیدی و صنعتی است