دانشگاه‌ها می‌توانند پایان‌نامه‌ها را بفروشند

Home / دانشگاه‌ها می‌توانند پایان‌نامه‌ها را بفروشند

دانشگاه‌ها می‌توانند پایان‌نامه‌ها را بفروشند

وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با تاکید بر اینکه حق مالکیت فکری پایان‌نامه‌ها با دانشگاه‌هاست، گفت:‌ بنابراین دانشگاه‌ها می‌توانند پایان‌نامه‌ها را در ازای تامین حق مالکیت فکری در اختیار صنعت یا افراد بگذارند.  احمدی درباره نگهداری، فروش …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشگاه‌ها می‌توانند پایان‌نامه‌ها را بفروشند

وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با تاکید بر اینکه حق مالکیت فکری پایان‌نامه‌ها با دانشگاه‌هاست، گفت:‌ بنابراین دانشگاه‌ها می‌توانند پایان‌نامه‌ها را در ازای تامین حق مالکیت فکری در اختیار صنعت یا افراد بگذارند.  احمدی درباره نگهداری، فروش …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشگاه‌ها می‌توانند پایان‌نامه‌ها را بفروشند