دانشگاه‌ها به کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش توجه کنند

Home / دانشگاه‌ها به کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش توجه کنند

دانشگاه‌ها به کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش توجه کنند
وزير علوم تحقيقات و فناوری گفت: دانشگاه‌ها باید برای ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه وارد عمل شوند و به کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش توجه کنند.

دانشگاه‌ها به کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش توجه کنند

وزير علوم تحقيقات و فناوری گفت: دانشگاه‌ها باید برای ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه وارد عمل شوند و به کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش توجه کنند.
دانشگاه‌ها به کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش توجه کنند