دانشگاهی باستانی برای زنان در قلب سئول

Home / دانشگاهی باستانی برای زنان در قلب سئول

دانشگاهی باستانی برای زنان در قلب سئول
دانشگاه زنان ایوا یک دانشگاه خصوصی برای زنان در کره جنوبی است که در سال 1886 توسط مری اف اسکرانتون تأسیس شد.

دانشگاهی باستانی برای زنان در قلب سئول

دانشگاه زنان ایوا یک دانشگاه خصوصی برای زنان در کره جنوبی است که در سال 1886 توسط مری اف اسکرانتون تأسیس شد.
دانشگاهی باستانی برای زنان در قلب سئول