دانشجوی دانشگاه آزاد بجنورد بهترین کوراش‌کار ۲۰۱۸ جهان شد

Home / دانشجوی دانشگاه آزاد بجنورد بهترین کوراش‌کار ۲۰۱۸ جهان شد

دانشجوی دانشگاه آزاد بجنورد بهترین کوراش‌کار ۲۰۱۸ جهان شد
الیاس علی‌اکبری کوراش‌کار وزن ۸۱ کیلوگرم و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد به‌عنوان بهترین کوراش‌کار مرد سال ۲۰۱۸ جهان انتخاب شد.

دانشجوی دانشگاه آزاد بجنورد بهترین کوراش‌کار ۲۰۱۸ جهان شد

الیاس علی‌اکبری کوراش‌کار وزن ۸۱ کیلوگرم و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد به‌عنوان بهترین کوراش‌کار مرد سال ۲۰۱۸ جهان انتخاب شد.
دانشجوی دانشگاه آزاد بجنورد بهترین کوراش‌کار ۲۰۱۸ جهان شد