دانشجویان رشته معماری با طرح هادی روستایی آشنا شدند

Home / دانشجویان رشته معماری با طرح هادی روستایی آشنا شدند

دانشجویان رشته معماری با طرح هادی روستایی آشنا شدند
مدیر پژوهش آموزشکده سما بوشهر گفت: آموزش مستقیم اصول برداشت روستا برای تهیه طرح هادی روستایی ویژه دانشجویان رشته معماری برگزار شد.

دانشجویان رشته معماری با طرح هادی روستایی آشنا شدند

مدیر پژوهش آموزشکده سما بوشهر گفت: آموزش مستقیم اصول برداشت روستا برای تهیه طرح هادی روستایی ویژه دانشجویان رشته معماری برگزار شد.
دانشجویان رشته معماری با طرح هادی روستایی آشنا شدند