دادستان‌ها با قاچاق کالاهای اساسی شدیداً برخورد کنند

Home / دادستان‌ها با قاچاق کالاهای اساسی شدیداً برخورد کنند

دادستان‌ها با قاچاق کالاهای اساسی شدیداً برخورد کنند
رئیس قوه قضائیه به دادستان‌های کشور دستور داد تا با قاچاق کالاهای اساسی از جمله قاچاق دام به اشد وجه برخورد قانونی کنند.

دادستان‌ها با قاچاق کالاهای اساسی شدیداً برخورد کنند

رئیس قوه قضائیه به دادستان‌های کشور دستور داد تا با قاچاق کالاهای اساسی از جمله قاچاق دام به اشد وجه برخورد قانونی کنند.
دادستان‌ها با قاچاق کالاهای اساسی شدیداً برخورد کنند