خیرونا صفر – بارسلونا 2 / امتیاز ارزشمند برای آبی اناری‌ها

Home / خیرونا صفر – بارسلونا 2 / امتیاز ارزشمند برای آبی اناری‌ها

خیرونا صفر – بارسلونا 2 / امتیاز ارزشمند برای آبی اناری‌ها
بارسلونا در دیدار با همشهری خود موفق شد با 2 گل به پیروزی برسد.

خیرونا صفر – بارسلونا 2 / امتیاز ارزشمند برای آبی اناری‌ها

بارسلونا در دیدار با همشهری خود موفق شد با 2 گل به پیروزی برسد.
خیرونا صفر – بارسلونا 2 / امتیاز ارزشمند برای آبی اناری‌ها