خیال شیرین هیئت امنای دانشگاه‌ها در آمریکا

Home / خیال شیرین هیئت امنای دانشگاه‌ها در آمریکا

خیال شیرین هیئت امنای دانشگاه‌ها در آمریکا
بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که اکثر اعضای هیئت امنای دانشگاه‌ها در آمریکا فکر می‌کنند که نگاه مردم به آموزش عالی مثبت است.

خیال شیرین هیئت امنای دانشگاه‌ها در آمریکا

بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که اکثر اعضای هیئت امنای دانشگاه‌ها در آمریکا فکر می‌کنند که نگاه مردم به آموزش عالی مثبت است.
خیال شیرین هیئت امنای دانشگاه‌ها در آمریکا