«خونه مادر بزرگه»، ترکیبی از موسیقی دشتی و موسیقی فانتزی بود

Home / «خونه مادر بزرگه»، ترکیبی از موسیقی دشتی و موسیقی فانتزی بود

«خونه مادر بزرگه»، ترکیبی از موسیقی دشتی و موسیقی فانتزی بود
آهنگساز مجموعه «خونه مادربزرگه» گفت: چون فضای داستان در شمال بود، موسیقی دشتی را با موسیقی فانتزی کودک ادغام کردم.

«خونه مادر بزرگه»، ترکیبی از موسیقی دشتی و موسیقی فانتزی بود

آهنگساز مجموعه «خونه مادربزرگه» گفت: چون فضای داستان در شمال بود، موسیقی دشتی را با موسیقی فانتزی کودک ادغام کردم.
«خونه مادر بزرگه»، ترکیبی از موسیقی دشتی و موسیقی فانتزی بود