خوش یمنی پوست و گوشت حیوانات خرافات است

Home / خوش یمنی پوست و گوشت حیوانات خرافات است

خوش یمنی پوست و گوشت حیوانات خرافات است
یک استاد دانشگاه با انتقاد از عملکرد برخی سودجویان در قربانی کردن حیوانات برای دستیابی به خوشبختی گفت: در هیچ مکتب الهی چنین موضوعاتی پذیرفته نیست.

خوش یمنی پوست و گوشت حیوانات خرافات است

یک استاد دانشگاه با انتقاد از عملکرد برخی سودجویان در قربانی کردن حیوانات برای دستیابی به خوشبختی گفت: در هیچ مکتب الهی چنین موضوعاتی پذیرفته نیست.
خوش یمنی پوست و گوشت حیوانات خرافات است