خوش وبش طنازانه با مهمان‌هایی با کفش‌های لنگه به لنگه

Home / خوش وبش طنازانه با مهمان‌هایی با کفش‌های لنگه به لنگه

خوش وبش طنازانه با مهمان‌هایی با کفش‌های لنگه به لنگه
«مهمان‌هایی با کفش‌های لنگه به لنگه» گوشه‌هایی از زندگی جانبازان دفاع مقدس را با زبانی همه فهم و طنزی شیرین به رشته تحریر درآورده است.

خوش وبش طنازانه با مهمان‌هایی با کفش‌های لنگه به لنگه

«مهمان‌هایی با کفش‌های لنگه به لنگه» گوشه‌هایی از زندگی جانبازان دفاع مقدس را با زبانی همه فهم و طنزی شیرین به رشته تحریر درآورده است.
خوش وبش طنازانه با مهمان‌هایی با کفش‌های لنگه به لنگه