خوب حمله می‌کنیم و به خاطر همین گل نمی‌خوریم

Home / خوب حمله می‌کنیم و به خاطر همین گل نمی‌خوریم

خوب حمله می‌کنیم و به خاطر همین گل نمی‌خوریم
کاپیتان تیم ملی معتقد است در بازی‌های گذشته حداقل پنج ـ شش موقعیت صد در صد گلزنی داشتیم و تیمی که دفاعی بازی می‌کند نمی‌تواند این همه موقعیت گل داشته باشد.

خوب حمله می‌کنیم و به خاطر همین گل نمی‌خوریم

کاپیتان تیم ملی معتقد است در بازی‌های گذشته حداقل پنج ـ شش موقعیت صد در صد گلزنی داشتیم و تیمی که دفاعی بازی می‌کند نمی‌تواند این همه موقعیت گل داشته باشد.
خوب حمله می‌کنیم و به خاطر همین گل نمی‌خوریم