خواسته بیمارستان رحیمیان استفاده از تعرفه خصوصی به‌جای خیریه است

Home / خواسته بیمارستان رحیمیان استفاده از تعرفه خصوصی به‌جای خیریه است

خواسته بیمارستان رحیمیان استفاده از تعرفه خصوصی به‌جای خیریه است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: یکی از درخواست‌های نابجای مسئولان بیمارستان رحیمیان استفاده از تعرفه خصوصی به‌جای تعرفه خیریه بوده که خلاف قانون است.

خواسته بیمارستان رحیمیان استفاده از تعرفه خصوصی به‌جای خیریه است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: یکی از درخواست‌های نابجای مسئولان بیمارستان رحیمیان استفاده از تعرفه خصوصی به‌جای تعرفه خیریه بوده که خلاف قانون است.
خواسته بیمارستان رحیمیان استفاده از تعرفه خصوصی به‌جای خیریه است