خشونت دانش‌آموزان را از کودکی کنترل کنید

Home / خشونت دانش‌آموزان را از کودکی کنترل کنید

خشونت دانش‌آموزان را از کودکی کنترل کنید
یک آسیب شناس گفت: اگر جلوی اعمال خشونت در کودکی گرفته نشود می‌تواند در بزرگ‌سالی صدمات جبران‌ناپذیری را به فرد و خانواده‌اش وارد‌کند.

خشونت دانش‌آموزان را از کودکی کنترل کنید

یک آسیب شناس گفت: اگر جلوی اعمال خشونت در کودکی گرفته نشود می‌تواند در بزرگ‌سالی صدمات جبران‌ناپذیری را به فرد و خانواده‌اش وارد‌کند.
خشونت دانش‌آموزان را از کودکی کنترل کنید