خسرونژاد نایب‌قهرمان رقابت‌های ژیمناستیک جام ورونین روسیه شد

Home / خسرونژاد نایب‌قهرمان رقابت‌های ژیمناستیک جام ورونین روسیه شد

خسرونژاد نایب‌قهرمان رقابت‌های ژیمناستیک جام ورونین روسیه شد
ژیمناست ایران موفق شد عنوان نایب‌قهرمانی مسابقات ژیمناستیک جام ورونین روسیه را به دست آورد.

خسرونژاد نایب‌قهرمان رقابت‌های ژیمناستیک جام ورونین روسیه شد

ژیمناست ایران موفق شد عنوان نایب‌قهرمانی مسابقات ژیمناستیک جام ورونین روسیه را به دست آورد.
خسرونژاد نایب‌قهرمان رقابت‌های ژیمناستیک جام ورونین روسیه شد