خروج آمریکا از خاک سوریه اقدام درستی است

Home / خروج آمریکا از خاک سوریه اقدام درستی است

خروج آمریکا از خاک سوریه اقدام درستی است
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد از تصمیم دولت آمریکا در خروج از خاک سوریه حمایت و آن را گامی در راستای صحیح توصیف کرد.

خروج آمریکا از خاک سوریه اقدام درستی است

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد از تصمیم دولت آمریکا در خروج از خاک سوریه حمایت و آن را گامی در راستای صحیح توصیف کرد.
خروج آمریکا از خاک سوریه اقدام درستی است