خروج آمریکا از افغانستان جدی است

Home / خروج آمریکا از افغانستان جدی است

خروج آمریکا از افغانستان جدی است
وزیر خارجه آمریکا برنامه خروج کشورش از افغانستان را جدی دانست.

خروج آمریکا از افغانستان جدی است

وزیر خارجه آمریکا برنامه خروج کشورش از افغانستان را جدی دانست.
خروج آمریکا از افغانستان جدی است