خدمت به کشور بر خدمت به رئیس جمهور ارجحیت دارد

Home / خدمت به کشور بر خدمت به رئیس جمهور ارجحیت دارد

خدمت به کشور بر خدمت به رئیس جمهور ارجحیت دارد
دستیار سابق در کاخ سفید در کتابی اعلام کرد که محور اصلی سخنان مدیر سابق کارکنان کاخ سفید این بود که او منافع کشور را بر منافع رئیس‌جمهور کنونی مقدم می‌دانست.

خدمت به کشور بر خدمت به رئیس جمهور ارجحیت دارد

دستیار سابق در کاخ سفید در کتابی اعلام کرد که محور اصلی سخنان مدیر سابق کارکنان کاخ سفید این بود که او منافع کشور را بر منافع رئیس‌جمهور کنونی مقدم می‌دانست.
خدمت به کشور بر خدمت به رئیس جمهور ارجحیت دارد