خدادادی سلب صلاحیت شد و با دفاع پزشکیان در مجلس هشتم باقی ماند

Home / خدادادی سلب صلاحیت شد و با دفاع پزشکیان در مجلس هشتم باقی ماند

خدادادی سلب صلاحیت شد و با دفاع پزشکیان در مجلس هشتم باقی ماند
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون تحقیق مجلس هشتم بعد از بررسی‌ها به این نتیجه رسیده است که سلمان خدادادی صلاحیت حضورندارد، ولی پزشکیان دفاع کرد.

خدادادی سلب صلاحیت شد و با دفاع پزشکیان در مجلس هشتم باقی ماند

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون تحقیق مجلس هشتم بعد از بررسی‌ها به این نتیجه رسیده است که سلمان خدادادی صلاحیت حضورندارد، ولی پزشکیان دفاع کرد.
خدادادی سلب صلاحیت شد و با دفاع پزشکیان در مجلس هشتم باقی ماند