خبرنگار هتاک به حضرت اباعبدالله (ع) تحت تعقیب قضائی

Home / خبرنگار هتاک به حضرت اباعبدالله (ع) تحت تعقیب قضائی

خبرنگار هتاک به حضرت اباعبدالله (ع) تحت تعقیب قضائی
دادستان عمومی و انقلاب تهران از اعلام جرم و تعقیب قضائی خبرنگار هتاک به ساحت امام حسین (ع) خبر داد.

خبرنگار هتاک به حضرت اباعبدالله (ع) تحت تعقیب قضائی

دادستان عمومی و انقلاب تهران از اعلام جرم و تعقیب قضائی خبرنگار هتاک به ساحت امام حسین (ع) خبر داد.
خبرنگار هتاک به حضرت اباعبدالله (ع) تحت تعقیب قضائی