خانواده دانشگاه فنی و حرفه‌ای در نمایشگاه پژوهش

Home / خانواده دانشگاه فنی و حرفه‌ای در نمایشگاه پژوهش

خانواده دانشگاه فنی و حرفه‌ای در نمایشگاه پژوهش
نوزدهمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن‌بازار با مانور محصولات متفاوت و گوناگون دانشگاه فنی و حرفه‌ای شور و حال دیگری داشت.

خانواده دانشگاه فنی و حرفه‌ای در نمایشگاه پژوهش

نوزدهمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن‌بازار با مانور محصولات متفاوت و گوناگون دانشگاه فنی و حرفه‌ای شور و حال دیگری داشت.
خانواده دانشگاه فنی و حرفه‌ای در نمایشگاه پژوهش