حوادث کار در هر 15 ثانیه جان یک کارگر را می‌گیرد

Home / حوادث کار در هر 15 ثانیه جان یک کارگر را می‌گیرد

حوادث کار در هر 15 ثانیه جان یک کارگر را می‌گیرد
رئیس بازرسی کار استان اصفهان گفت: در جهان در هر 15ثانیه یک کارگر در اثر اتفاقات، جان خود را از دست می‌دهد.

حوادث کار در هر 15 ثانیه جان یک کارگر را می‌گیرد

رئیس بازرسی کار استان اصفهان گفت: در جهان در هر 15ثانیه یک کارگر در اثر اتفاقات، جان خود را از دست می‌دهد.
حوادث کار در هر 15 ثانیه جان یک کارگر را می‌گیرد