حمله پهپادی یمن به عربستان سعودی

Home / حمله پهپادی یمن به عربستان سعودی

حمله پهپادی یمن به عربستان سعودی
کمیته‌های مردمی و ارتش یمن با پهپاد به عربستان سعودی حمله کردند.

حمله پهپادی یمن به عربستان سعودی

کمیته‌های مردمی و ارتش یمن با پهپاد به عربستان سعودی حمله کردند.
حمله پهپادی یمن به عربستان سعودی