حمله توپخانه‌ای ترکیه به محل استقرار کردهای شمال سوریه

Home / حمله توپخانه‌ای ترکیه به محل استقرار کردهای شمال سوریه

حمله توپخانه‌ای ترکیه به محل استقرار کردهای شمال سوریه
ارتش ترکیه به شمال سوریه و مکان استقرار YPG حمله توپخانه‌ای کرد.

حمله توپخانه‌ای ترکیه به محل استقرار کردهای شمال سوریه

ارتش ترکیه به شمال سوریه و مکان استقرار YPG حمله توپخانه‌ای کرد.
حمله توپخانه‌ای ترکیه به محل استقرار کردهای شمال سوریه