حمله بوکوحرام به پایگاه نظامی در نیجریه

Home / حمله بوکوحرام به پایگاه نظامی در نیجریه

حمله بوکوحرام به پایگاه نظامی در نیجریه
گروه تروریستی بوکوحرام به یک پایگاه نظامی در شمال شرقی نیجریه حمله کرد.

حمله بوکوحرام به پایگاه نظامی در نیجریه

گروه تروریستی بوکوحرام به یک پایگاه نظامی در شمال شرقی نیجریه حمله کرد.
حمله بوکوحرام به پایگاه نظامی در نیجریه