حمایت دانشگاه آزاد اسلامی کهنوج از برنامه‌های فرهنگی و اعتقادی

Home / حمایت دانشگاه آزاد اسلامی کهنوج از برنامه‌های فرهنگی و اعتقادی

حمایت دانشگاه آزاد اسلامی کهنوج از برنامه‌های فرهنگی و اعتقادی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج حمایت همه‌جانبه این واحد دانشگاهی از اجرای برنامه‌های فرهنگی و اعتقادی را اعلام کرد.

حمایت دانشگاه آزاد اسلامی کهنوج از برنامه‌های فرهنگی و اعتقادی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج حمایت همه‌جانبه این واحد دانشگاهی از اجرای برنامه‌های فرهنگی و اعتقادی را اعلام کرد.
حمایت دانشگاه آزاد اسلامی کهنوج از برنامه‌های فرهنگی و اعتقادی