حمایت بحرین از تصمیم ضد فلسطینی استرالیا

Home / حمایت بحرین از تصمیم ضد فلسطینی استرالیا

حمایت بحرین از تصمیم ضد فلسطینی استرالیا
وزیر امور خارجه بحرین از تصمیم استرالیا برای به رسمیت شناختن قدس غربی به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی حمایت کرد.

حمایت بحرین از تصمیم ضد فلسطینی استرالیا

وزیر امور خارجه بحرین از تصمیم استرالیا برای به رسمیت شناختن قدس غربی به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی حمایت کرد.
حمایت بحرین از تصمیم ضد فلسطینی استرالیا