حماسه 9 دی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب است

Home / حماسه 9 دی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب است

حماسه 9 دی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب است
مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد گفت: حماسه 9 دی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و تجدید میثاق امت با رهبری است.

حماسه 9 دی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب است

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد گفت: حماسه 9 دی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و تجدید میثاق امت با رهبری است.
حماسه 9 دی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب است