حماسه 9 دی طومار فتنه‌گران را در هم پیچید

Home / حماسه 9 دی طومار فتنه‌گران را در هم پیچید

حماسه 9 دی طومار فتنه‌گران را در هم پیچید
معاون بازرسی سازمان بسیج مستضعفین گفت: حماسه ملت در 9 دی، طومار فتنه‌گران را در هم پیچید و نقشه‌های آن‌ها و حامیان خارجی‌شان را خنثی کرد.

حماسه 9 دی طومار فتنه‌گران را در هم پیچید

معاون بازرسی سازمان بسیج مستضعفین گفت: حماسه ملت در 9 دی، طومار فتنه‌گران را در هم پیچید و نقشه‌های آن‌ها و حامیان خارجی‌شان را خنثی کرد.
حماسه 9 دی طومار فتنه‌گران را در هم پیچید