حماسه 9 دی در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی ماندگار است

Home / حماسه 9 دی در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی ماندگار است

حماسه 9 دی در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی ماندگار است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو گفت: حماسه 9 دی در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی با عنوان روز «بصیرت» ماندگار است.

حماسه 9 دی در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی ماندگار است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو گفت: حماسه 9 دی در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی با عنوان روز «بصیرت» ماندگار است.
حماسه 9 دی در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی ماندگار است