حل چالش‌های کشور نیازمند توسعه علمی است

Home / حل چالش‌های کشور نیازمند توسعه علمی است

حل چالش‌های کشور نیازمند توسعه علمی است
معاون اول رئیس جمهور گفت: توسعه علمی برای روزهای سخت و مقابله با چالش‌هاست و در دو سده گذشته هیچ توسعه‌ای شکل نگرفته مگر به واسطه توسعه علمی.

حل چالش‌های کشور نیازمند توسعه علمی است

معاون اول رئیس جمهور گفت: توسعه علمی برای روزهای سخت و مقابله با چالش‌هاست و در دو سده گذشته هیچ توسعه‌ای شکل نگرفته مگر به واسطه توسعه علمی.
حل چالش‌های کشور نیازمند توسعه علمی است