حل معضل ریزگردها با مالچ رسی در دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)

Home / حل معضل ریزگردها با مالچ رسی در دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)

حل معضل ریزگردها با مالچ رسی در دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان گفت: از مهم‌ترین طرح‌های ملی در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، حل معضل ریزگردها با استفاده از مالچ رسی است.

حل معضل ریزگردها با مالچ رسی در دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان گفت: از مهم‌ترین طرح‌های ملی در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، حل معضل ریزگردها با استفاده از مالچ رسی است.
حل معضل ریزگردها با مالچ رسی در دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)