حل مشکل اشتغال با هدف‌گذاری دانشگاه‌ها در بحث آموزش و کارآفرینی

Home / حل مشکل اشتغال با هدف‌گذاری دانشگاه‌ها در بحث آموزش و کارآفرینی

حل مشکل اشتغال با هدف‌گذاری دانشگاه‌ها در بحث آموزش و کارآفرینی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بهشهر گفت: چالش پیش‌روی دولت‌ها، اشتغال بوده که این مشکل را می‌توان با هدف‌گذاری دانشگاه‌ها در بحث آموزش و کارآفرینی رفع کرد.

حل مشکل اشتغال با هدف‌گذاری دانشگاه‌ها در بحث آموزش و کارآفرینی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بهشهر گفت: چالش پیش‌روی دولت‌ها، اشتغال بوده که این مشکل را می‌توان با هدف‌گذاری دانشگاه‌ها در بحث آموزش و کارآفرینی رفع کرد.
حل مشکل اشتغال با هدف‌گذاری دانشگاه‌ها در بحث آموزش و کارآفرینی