حل مسائل کشور در گرو هدفمندکردن پژوهش‌ است

Home / حل مسائل کشور در گرو هدفمندکردن پژوهش‌ است

حل مسائل کشور در گرو هدفمندکردن پژوهش‌ است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان گفت: رویکرد جدید دانشگاه آزاد هدفمندکردن پژوهش‌ها و تحقیقات برای حل مسائل کشور است.

حل مسائل کشور در گرو هدفمندکردن پژوهش‌ است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان گفت: رویکرد جدید دانشگاه آزاد هدفمندکردن پژوهش‌ها و تحقیقات برای حل مسائل کشور است.
حل مسائل کشور در گرو هدفمندکردن پژوهش‌ است