حفظ آبروی اشخاص از وظایف ذاتی گزینش است

Home / حفظ آبروی اشخاص از وظایف ذاتی گزینش است

حفظ آبروی اشخاص از وظایف ذاتی گزینش است
مدیرگزینش دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان گفت: حفظ شأن و آبروی اشخاص از وظایف ذاتی گزینش و از اوجب واجبات است.

حفظ آبروی اشخاص از وظایف ذاتی گزینش است

مدیرگزینش دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان گفت: حفظ شأن و آبروی اشخاص از وظایف ذاتی گزینش و از اوجب واجبات است.
حفظ آبروی اشخاص از وظایف ذاتی گزینش است