حفاری ۴ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه‎های نفت و گاز در کشور

Home / حفاری ۴ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه‎های نفت و گاز در کشور

حفاری ۴ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه‎های نفت و گاز در کشور
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: ۴ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه‎های نفت و گاز با بیش از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار متر از افتخارات شرکت ملی حفاری ایران است.

حفاری ۴ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه‎های نفت و گاز در کشور

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: ۴ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه‎های نفت و گاز با بیش از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار متر از افتخارات شرکت ملی حفاری ایران است.
حفاری ۴ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه‎های نفت و گاز در کشور