حضور مؤثر دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه فرهنگی

Home / حضور مؤثر دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه فرهنگی

حضور مؤثر دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه فرهنگی
معاون فرهنگی و اجتماعی‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با توجه تجربه‌ای که داریم عملکرد فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی حضور مؤثری است‌.

حضور مؤثر دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه فرهنگی

معاون فرهنگی و اجتماعی‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با توجه تجربه‌ای که داریم عملکرد فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی حضور مؤثری است‌.
حضور مؤثر دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه فرهنگی