حضور دکتر طهرانچی در جمع دانشجویان واحد علوم و تحقیقات

Home / حضور دکتر طهرانچی در جمع دانشجویان واحد علوم و تحقیقات

حضور دکتر طهرانچی در جمع دانشجویان واحد علوم و تحقیقات
دکتر محمدمهدی طهرانچی روز گذشته با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به سؤالات و ابهامات آن‌ها پاسخ گفت.

حضور دکتر طهرانچی در جمع دانشجویان واحد علوم و تحقیقات

دکتر محمدمهدی طهرانچی روز گذشته با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به سؤالات و ابهامات آن‌ها پاسخ گفت.
حضور دکتر طهرانچی در جمع دانشجویان واحد علوم و تحقیقات