حضور دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با 45 محصول فناورانه

Home / حضور دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با 45 محصول فناورانه

حضور دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با 45 محصول فناورانه
محققان دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان توانستند با 45 محصول فناورانه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کنند.

حضور دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با 45 محصول فناورانه

محققان دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان توانستند با 45 محصول فناورانه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کنند.
حضور دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با 45 محصول فناورانه