حضور جوانان در فضای مجازی آگاهانه باشد

Home / حضور جوانان در فضای مجازی آگاهانه باشد

حضور جوانان در فضای مجازی آگاهانه باشد
رئیس‌جمهور گفت: حضور پرشور و آگاهانه جوانان در فضای مجازی برای خنثی کردن توطئه‌های دشمنان، تقویت روحیه، امید به آینده، اتحاد و اعتماد عمومی مهم است.

حضور جوانان در فضای مجازی آگاهانه باشد

رئیس‌جمهور گفت: حضور پرشور و آگاهانه جوانان در فضای مجازی برای خنثی کردن توطئه‌های دشمنان، تقویت روحیه، امید به آینده، اتحاد و اعتماد عمومی مهم است.
حضور جوانان در فضای مجازی آگاهانه باشد