حضور اندیشمندان بین‌المللی نقطه قوت همایش ظرفیت انقلاب است

Home / حضور اندیشمندان بین‌المللی نقطه قوت همایش ظرفیت انقلاب است

حضور اندیشمندان بین‌المللی نقطه قوت همایش ظرفیت انقلاب است
معاون فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: حضور استادان بین‌المللی و صاحبان اندیشه در پنل‌های تخصصی و تبادل نظر بین متخصصان، جزو نقاط قوت در همایش ظرفیت انقلاب اسلامی است.

حضور اندیشمندان بین‌المللی نقطه قوت همایش ظرفیت انقلاب است

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: حضور استادان بین‌المللی و صاحبان اندیشه در پنل‌های تخصصی و تبادل نظر بین متخصصان، جزو نقاط قوت در همایش ظرفیت انقلاب اسلامی است.
حضور اندیشمندان بین‌المللی نقطه قوت همایش ظرفیت انقلاب است