حضرت امام(ره) لقب شجاع را به او اطلاق فرمود

Home / حضرت امام(ره) لقب شجاع را به او اطلاق فرمود

حضرت امام(ره) لقب شجاع را به او اطلاق فرمود
آوازه رشادت‌هایش تا جایی طنین انداز شد که حضرت امام(ره)‌ لقب شجاع را به شهید موسی صمدی اطلاق فرمود و از آن روز به‌بعد نام شهید موسی صمدی‌شجاع شد.

حضرت امام(ره) لقب شجاع را به او اطلاق فرمود

آوازه رشادت‌هایش تا جایی طنین انداز شد که حضرت امام(ره)‌ لقب شجاع را به شهید موسی صمدی اطلاق فرمود و از آن روز به‌بعد نام شهید موسی صمدی‌شجاع شد.
حضرت امام(ره) لقب شجاع را به او اطلاق فرمود