حس چریک عارف در در هنگامه نبرد

Home / حس چریک عارف در در هنگامه نبرد

حس چریک عارف در در هنگامه نبرد
خاطره‌ دردناک بی‌حرمتی‌ سربازان صدام به مردم شرافتمند و عرب زبان منطقه آن قدر مرا عصبانی و نفرت زده کرده بود که خونم می‌جوشید! 

حس چریک عارف در در هنگامه نبرد

خاطره‌ دردناک بی‌حرمتی‌ سربازان صدام به مردم شرافتمند و عرب زبان منطقه آن قدر مرا عصبانی و نفرت زده کرده بود که خونم می‌جوشید! 
حس چریک عارف در در هنگامه نبرد