حسن روحانی دستور عزل مدیران متخلف در موضوع دریافت حقوق‌های غیرمتعارف را صادر کرد

Home / حسن روحانی دستور عزل مدیران متخلف در موضوع دریافت حقوق‌های غیرمتعارف را صادر کرد

حسن روحانی دستور عزل مدیران متخلف در موضوع دریافت حقوق‌های غیرمتعارف را صادر کرد

حسن روحانی دستور عزل مدیران متخلف در موضوع دریافت حقوق‌های غیرمتعارف را صادر کرد

حسن روحانی دستور عزل مدیران متخلف در موضوع دریافت حقوق‌های غیرمتعارف را صادر کرد

اسکای نیوز