حرکت صنعت خودرو با دنده‌سنگین در جاده تولید

Home / حرکت صنعت خودرو با دنده‌سنگین در جاده تولید

حرکت صنعت خودرو با دنده‌سنگین در جاده تولید
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت ایران گفت: صنعت خودرو در کشور فعلاً در یک حلقه بسیار پیچیده افول قرار دارد.

حرکت صنعت خودرو با دنده‌سنگین در جاده تولید

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت ایران گفت: صنعت خودرو در کشور فعلاً در یک حلقه بسیار پیچیده افول قرار دارد.
حرکت صنعت خودرو با دنده‌سنگین در جاده تولید